แบบแปลนโรงเรียนVersion2

วันที่ 28 ต.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 5567
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 8สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลาพระครูนนทวรวัฒน์ วัดคลองเตยนอก ******************************************************************เวลา 08.30 – 08.45 น. นักเรียน คุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประชุม ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม - ประวัติและพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริในสมเด็จฯ เวลา 09.00 น. ประธานพิธี(ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ในพิธีมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น ประธานขึ้นยืนบนแท่นเพื่อรับการกล่าวรายงาน - นายณรงค์พร (ประธานกิจกรรม) กล่าวรายงาน - ประธานในพิธี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จฯ - ถวายพานพุ่มดอกมะลิ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ - กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยประธาน - ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชาเวลา 10.09 – 12.00 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน - การแสดงชุด รำถวายพระพร “ พระแม่ของแผ่นดิน ” - พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นประจำปี ดังรายนามดังต่อไปนี้ - ชมภาพประทับใจของแม่และลูกบนสื่อวีดิทัศน์ - การขับร้องเพลง ค่าน้ำนม จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง เรียงความเรื่องแม่ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง ใครหนอ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - เพลง เอ บี ซี และ ลอนดอนบริด จาก นักเรียนชั้นป. 1-2 - เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนักเรียนชั้นป.3-4 - ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ ลูกทุกคนกราบคุณแม่ มอบดอกมะลิ (พร้อมการสวมกอด) เปิดเพลงเพลง ค่าน้ำนม/ เรียงความเรื่องแม่ / ใครหนอเวลา 12.00 น. ประธานพิธีกล่าวปิดงานเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญชวนคุณแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ ปล่อยปลา ที่ท่าน้ำของวัดคลองเตยนอก ***********************************
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (THAIPRASITSART SCHOOL) เลขที่ 38 ตรอกวัดคลองเตยนอก ถนนท่าเรือเกษมราษฎร์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2494013 www.thaiprasitsart.ac.th “เปิดรับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 –ประถมศึกษาปีที่ 6“ หลักฐานการสมัคร1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และของบิดามารดา2. สำเนาสูติบัตร3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม สำหรับชั้นป.2 –ป.6 คือ ใบนำส่งตัว ป.พ.1 ,ป.พ.6 , ป.พ.7 ป.พ.85. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว‚ เกณฑ์อายุในการรับสมัครo ชั้นอนุบาล 1 ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2556o ชั้นอนุบาล 2 ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2555o ชั้นอนุบาล 3 ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2554o ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ที่เกิดก่อนวันที 16 พฤษภาคม 2553ƒ วันรับสมัคร เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2559 วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.00 น. –16.30 น. วันเสาร์ –วันอาทิตย์ ติดต่อสมัครทางโทรศัพท์หมายเลข 085-5551160„ สวัสดิการที่จะได้รับo ประกันอุบัติเหตุนักเรียนเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทo เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาวัดคลองเตยนอก(กรณีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี)o เข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวัน(กรณีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ)o เงินสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี (เครื่องแบบ , อุปกรณ์การเรียน , หนังสือเรียน , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)o ห้องเรียนอนุบาลติดเครื่องปรับอากาศ ไม่เก็บค่าไฟ o อาหารเช้า อาหารกลางวัน นมเสริม เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี(เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด)… หลักสูตร/กิจกรรม/บริการต่างๆo หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 สำหรับชั้นเรียนอนุบาลo หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับชั้นเรียนประถมศึกษาo กิจกรรมIP (Intensive English Program)สำหรับนักเรียนIPที่เรียนกับภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 3 ช.ม.o โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เรียนกอล์ฟ เรียนเมโลเดียล เรียนเทควันโด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี แนะแนว ชมรม) กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์o เรียนพิเศษสอนการบ้านหลังเลิกเรียนo บริการรถโรงเรียนo โครงการ “After School” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงป.6 ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน ให้ทำกิจกรรมที่ไม่เครียด มีความสุข เช่น ฝึกระบายสี ปั้นดินน้ำมัน เกมการศึกษาโดยเล่นคอมพิวเตอร์ พัฒนาสุนทรียภาพกีฬา ดนตรี ศิลปะ และพัฒนาวิชาการo โครงการ “Bright for student”สำหรับนักเรียนชั้นป.1 –ป.6 เรียน 3 วิชาหลักภาษาไทย คณิต และภาษาอังกฤษ แนว 3 F(Fun Find Fucus) เรียนทุกวันเสาร์เวลา 09.00 –12.00 น.พร้อมรับอาหารว่างo กล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองมารับนักเรียนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย และติดต่อรับกับผ.อ.เท่านั้น† เรียนภาคฤดูร้อน 2559o เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559o เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เรียนเวลา 8.30 น. - 12.00 น.o นักเรียนแต่งกายตามสบาย รองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าแตะo ค่าเรียน 1.200 บาท (รวมค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และอาหาร กลางวัน)o รถโรงเรียน ไป-กลับ บริการฟรี*ทางโรงเรียนขอนักเรียนใหม่ทุกคนเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม* ‡ วันซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เครื่องแบบ o ทุกระดับชั้นผู้ปกครองต้องมาซื้อในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่29 เมษายน 2559 เวลา 8.00 น. - 12.00 น.ˆ กำหนดเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2559o ประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 นักเรียนรายงานตัวพบครูประจำชั้นเวลา 10.30-12.00น.o นักเรียนอนุบาล 1 –3 เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ปิดเรียนวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559o นักเรียนป.1 –6 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ปิดเรียนวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559‰ เวลาเรียนo เวลา 08.30 –14.30 น. เวลาเรียนปกติo เวลา 14.45 –15.30 น. เรียนพิเศษสอนการบ้าน o เวลา 15.30 –17.30 น. รับดูแลหลังเลิกเรียน “After School”o วันเสาร์ 09.00 –12.00 น. เรียนวิชาหลัก“Bright for Student”