สมัครเรียน

วันที่ 22 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปี2558

 

ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

เรื่อง  คำชี้แจงในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

**********************

      เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกันในนโยบายการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนจึงขอประกาศ เรื่อง คำชี้แจงในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แก่ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑.      เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในชั้นป.๑ –ป.๖ อย่างละ ๑ ห้องเรียนไม่เกินห้องเรียนละ ๔๕ คน
๒.      เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปและรับสมัครตลอดปีการศึกษา
๓.      หลักฐานในการรับสมัคร ดังนี้
๓.๑ ชั้นป.๑ ได้แก่
·       สำเนาใบเกิดของนักเรียน
·       สำเนาทะเบียนของนักเรียน และผู้ปกครอง
·       สำเนาทะเบียนของบิดา มารดา
๓.๒ ชั้นป.๒ –ป.๖
·       สำเนาใบเกิดของนักเรียน
·       สำเนาทะเบียนของนักเรียน และผู้ปกครอง
·       สำเนาทะเบียนของบิดา มารดา
·       หลักฐานการศึกษาโรงเรียนเดิม ดังนี้ หนังสือส่งตัว ปพ.๑ และปพ.๔(การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
๔.      การรับสมัครของโรงเรียน
๔.๑ ผู้ปกครองต้องกรอกใบมอบตัวนักเรียน พร้อมทั้งมอบหลักฐานการศึกษาให้กับทางโรงเรียน
๔.๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ (ประกาศ ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ)
๔.๓ รับบัตรนัดหมายนักเรียน
๕.  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
     ๕.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
     ๕.๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑และหลักสูตรIP (Intensive English
     Program)
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
 
(นายธวัชชัย  เริงศาสตร์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
เรื่อง  ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆและส่วนลด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
********************************

รายการ หลักสูตร
แกนกลาง IP
ป.๑ –ป.๓ ป.๔ –ป.๖ ป.๑ –ป.๓ ป.๔ –ป.๖
 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
๓,๒๐๐ บาท
 
๓,๒๐๐ บาท
 
๓,๒๐๐ บาท
 
๓,๒๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายต่างๆ
·       ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
·       ค่าเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์
·       ค่าแบบฝึกและอุปกรณ์
·       ค่าเรียนกิจกรรมบังคับเลือก     (เทควันโด้/ดนตรี)
·       ปฏิบัติการทางภาษากับเจ้าของภาษา(Phonic)
·       ค่าเรียนกอล์ฟ
 
๗๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
 
๔๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
 
 
-
 
-
 
๗๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
 
๔๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
 
 
-
 
-
 
๗๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
 
๔๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
 
 
๒,๐๐๐ บาท
 
๘๐๐ บาท
 
๗๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
 
๔๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
 
 
๒,๐๐๐ บาท
 
๘๐๐ บาท
รวม ๖,๐๐๐ บาท ๖,๖๐๐ บาท ๘,๘๐๐ บาท ๙,๔๐๐ บาท
ส่วนลดเฉพาะนักเรียนหลักสูตรIP เรียนฟรีค่าเรียนกอล์ฟในภาคเรียนที่ ๑ - - ๘๐๐ บาท ๘๐๐ บาท
คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท ๘,๖๐๐ บาท
 
หมายเหตุ  กำหนดให้มีการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆได้เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
 
(นายธวัชชัย  เริงศาสตร์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
เรื่อง  ส่วนลดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา(เฉพาะนักเรียนใหม่)
ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
********************************

        ตามที่โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ จะได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่โดยเริ่มการก่อสร้างในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และจะเสร็จสิ้นพร้อมที่จะเปิดใช้อาคารเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ ๒ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและขอบคุณสำหรับผู้ปกครองที่มาสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงกำหนดให้มีส่วนลดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา(เฉพาะนักเรียนใหม่)ในภาคเรียนที่ ๑ จาก ๓,๒๐๐ บาทเหลือ ๒,๒๐๐ บาท และจะเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
 
(นายธวัชชัย  เริงศาสตร์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงความจำนงเลือกเรียนหลักสูตรIP (Intensive English Program)
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
***********************

ข้าพเจ้า.............................................................................เป็นผู้ปกครองของ.......................................
ชั้น....................................
มีความประสงค์จะให้เด็กที่อยู่ในความปกครองข้าพเจ้าเลือกเรียนหลักสูตร IP (Intensive English Program)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการจัดการศึกษา
 
ลงชื่อ..............................................................ผู้ปกครอง
วันที่...................เดือน...............................พ.ศ.................
 
 
 
รายการที่นักเรียนได้รับการบริการในหลักสูตรIP (Intensive English Program)
รายการ สิทธิพิเศษ
๑. เสื้อกั๊ก จำนวน ๑ ตัว ฟรี ได้รับเมื่อ.............................................................
๒. เรียนกับเจ้าของภาษาเน้นการฟังและการออกสำเนียง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฟรี หนังสือประกอบการเรียน ได้รับเมื่อ..................................................................................
๓. เข้าค่าย English Camp  ๑ วันต่อภาคเรียน ฟรี เข้าค่ายเมื่อ.........................................................
หมายเหตุ  สามารถยกเลิกความจำนงในการเรียนได้ในปีถัดไป ไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าเรียนชั้น.....................

เลขประจำตัว..................
ใบมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย กรุงเทพฯ
 
ก.  ข้อมูลนักเรียน 
  1. ชื่อ(ด.ช. / ด.ญ.). ......................................................................นามสกุล ...........................................................................
 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน                          
 
 
2. เกิดวันที่ ...........เดือน ............................พ.ศ ..................ที่โรงพยาบาล ...............................................................................
ตำบล/แขวง ..............................อำเภอ/เขต ...........................จังหวัด ..........................เชื้อชาติ ......................สัญชาติ ....................ศาสนา ....................หมู่เลือด ...........อายุ ..........ปีโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียน(ถ้ามี)  ..............................................        ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/แขวง .............................................จังหวัด ................................................................
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน  เลขที่ ...........................หมู่ที่ .........................ตรอก/ซอย/อาคาร.................................................
ถนน...................ตำบล/แขวง ............................อำเภอ/เขต .............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.............
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่เลขที่ ...........................หมู่ที่ .........................ตรอก/ซอย/อาคาร....................................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง .................................อำเภอ/เขต ....................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์ที่บ้าน .........................................................
4. โรคประจำตัว..........................................................แพ้ยา..............................................แพ้อาหาร.........................................
5. นักเรียนมีพี่น้องจำนวน...............คน
ได้แก่ 1..................................................อายุ.............ปีสถานศึกษา..............................................................
 2. .................................................อายุ.............ปีสถานศึกษา.............................................................
 3. .................................................อายุ.............ปีสถานศึกษา.............................................................
ข.ข้อมูลบิดา/มารดา                                                           
6.บิดาชื่อ ...........................................นามสกุล .........................................เชื้อชาติ ...................สัญชาติ ...................................
ศาสนา ......................  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) เสียชีวิต  การศึกษา ..................................................อาชีพ .........................................
สถานที่ทำงาน ................................................. ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต................................................
จังหวัด...................................รายได้ / เดือน ...................................บาท โทรศัพท์ (มือถือ)......................................
(บ้าน).........................................(ที่ทำงาน).......................................................
7. มารดาชื่อ  .....................................นามสกุล ..........................................เชื้อชาติ ...................สัญชาติ ..................................
ศาสนา .......................(  ) มีชีวิตอยู่  (  ) เสียชีวิต  การศึกษา ...................................................อาชีพ .........................................
สถานที่ทำงาน ..................................................ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................รายได้ / เดือน ...............................บาท โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
(บ้าน).........................................(ที่ทำงาน).......................................................
8.สถานภาพของบิดา  มารดา                                ¨จดทะเบียน      ¨อยู่ร่วมกัน        ¨แยกกันอยู่ 
                                                                ¨หย่าร้าง             ¨อื่น ๆ ระบุ...............................................................
9. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพื่อนบ้านหรือญาติสนิท ได้ที่(ชื่อ-นามสกุล)..............................................................
ที่อยู่..................................................เบอร์โทรศัพท์..................................................................................................               
 
ค.  ข้อมูลผู้ปกครอง(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) 
10. ชื่อ..................................................นามสกุล ................................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ..............................
เชื้อชาติ ................สัญชาติ ...................ศาสนา ...................อาชีพ ............................รายได้ / เดือน .................................บาท
อยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ ...........ถนน .................................ตำบล/แขวง ................................อำเภอ/เขต ............................
จังหวัด ......................................... สถานที่ทำงาน ...................................................ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................................
บ้าน.........................................ที่ทำงาน.....................................................................................................................
แผนที่บ้านที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้การสนับสนุนการศึกษาและดูแลตักเตือนนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าในเรื่องของการเล่าเรียนและความประพฤติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียนอย่างเต็มที่
 
ลงชื่อ............................................................................ผู้ปกครอง
        (...........................................................................)
วันที่ ........................เดือน .............................พ.ศ. ......................
 
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบตัว
        (.........................................................................)
                                                                             วันที่ .....................เดือน .............................พ.ศ. ........................ 
 
ลงชื่อ.........................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน
        (.........................................................................)
                                                                             วันที่ .....................เดือน .............................พ.ศ. ........................ 
บันทึกฝ่ายทะเบียนนักเรียน
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
บัตรนัดหมายนักเรียน
 
ชื่อ.......................................................................................................ชั้น...................................
โรงเรียนขอทำการนัดหมายกับท่านผู้ปกครองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน ดังนี้
ว.ด.ป. เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
๘ มกราคม ๕๘ - ซื้อชุดนักเรียนใหม่และชุดพละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี ซื้อได้ทั่วไป
๒๐ –๒๔ เมษายน ๕๘   ซื้อหนังสือเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ ติดต่อรถร.ร. พบครูประจำชั้น -
๑๖ พฤษภาคม ๕๘ ๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้ปกครอง
รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน
ผู้ปกครองต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
๑๘ พฤษภาคม ๕๘ - เปิดเรียนวันแรก  
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่มีการเรียนพิเศษในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘
 
 
 
 

 
 
 
 

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน