สมัครเรียน

วันที่ 10 ก.ค. 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์   ปีการศึกษา 2563

เลขที่ 38 ตรอกวัดคลองเตยนอก ถนนท่าเรือเกษมราษฎร์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  โทร. 02-249-4013   www.thaiprasitsart.ac.th
 
 1.  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นป.1-ป.6
2.  หลักฐานการสมัครเรียน
 •  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง
 •  สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 •  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
 •  หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม สำหรับชั้นป.2-ป.6. ได้แก่ ใบส่งตัว ป.พ.1 ป.พ.6 ป.พ.7 และป.พ.8
 •  หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว
3.  เกณฑ์อายุในการรับสมัคร
 • ชั้นป.1 อายุ 6 ขวบเต็มเด็กที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
4. วันรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2ธันวาคม 2562เป็นต้นไป
5.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียน(เลือกชำระอย่างใดอย่างหนึ่งค่าเทอมหรือค่าเรียนรายวัน)
 •  ค่าเทอมๆละ 5,971 บาทหรือ
 •  ค่าเรียนรายวันๆละ 100 บาท (รวมอาหารเช้า กลางวัน) วันไหนขาดเรียนไม่ต้องชำระ
 •  พิเศษสมัครเรียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562สมัครเรียน 1 คน ได้เรียนฟรี 1 คน (โครงการมา 1 ได้ 2)
7.นัดหมาย
 •  เรียนSummer  วันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 (รวม 20 วัน) เวลา 09.00 – 14.00 น. ค่าเรียน 1,000 บาท(รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารเช้า กลางวัน และค่ารถรับส่ง)
 •  ซื้อหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน 16 – 17 พฤษภาคม 2563
 •  ประชุมผู้ปกครองทุกชั้น วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
 •  เปิดเทอมทุกชั้น วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
8. การติดต่อโรงเรียน
สามารถติดต่อกับผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรงนายธวัชชัย  เริงศาสตร์ โทร.085-555-1160
±ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชำระก่อนเปิดเทอม
1. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน                              ปีละ 300 บาท
2. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน                                ปีละ 100 บาท
3. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์                                      เทอมละ 500 บาท
4. ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ                    เทอมละ 1,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2ชำระก่อนเปิดเทอม
1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์                                      เทอมละ 500 บาท
2. ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ                    เทอมละ 1,000 บาท
±ค่าใช้จ่ายการบริการเสริม
การบริการเสริมไม่บังคับ
1. เรียนว่ายน้ำ 8 ครั้ง                                        เทอมละ 1,000 บาท
2. เรียนคีย์บอร์ด 10 ครั้ง                                    เทอมละ   500 บาท
3. เรียนวันเสาร์ 3 วิชา                                      วันละ      100 บาท
3. รถโรงเรียน                                                  เดือนละ   300 บาท
4. เรียนพิเศษ                                                  เดือนละ   400 บาท
±ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ชั้น ราคา รัฐอุดหนุน ผู้ปกครองจ่ายเพิ่ม
ป.1 1,061 561 500
ป.2 1,105 605 500
ป.3 1,122 622 500
ป.4 1,153 653 500
ป.5 1,385 785 600
ป.6 1,418 818 600
 
±ค่าชุดนักเรียน/ชุดพละรัฐอุดหนุน 360 บาทต่อชุด
  ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง
ขนาดเล็ก 520 540
ขนาดใหญ่ 540 570
 
 

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน