เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วันที่ 19 เม.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 1914
เทคนิคการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอน
 
          การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยึด
หลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันและปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้   เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองหลักการที่กล่าวข้างต้น
สามารถทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
      
เทคนิคการจัดการเรียนรู้
 
 
1.  การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method)
2.  การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method)
3.การจัดการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Teaching Method)
4. การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method)
5. การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method)
6.การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method)
7. การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาท (Role Playing Method)
8. การจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
9. การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method)
10. การจัดการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method)
11.  การจัดการเรียนรู้แบบทีม (Team Teaching Method)
12. การจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค (Micro-Teaching Method)
13. การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Method)
14. การจัดการเรียนรู้ตามคาดหวัง (Expectation Method)
15. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
16. การจัดการเรียนรู้แบบทดลอง
17.  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning Method)
18. การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving)
               
19.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
20. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิจารณญาณ  (Critical  Thinking  skills)
21. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

 

 22. การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
 23. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL – Plus
 24. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design
 25  การจัดการเรียนรู้แบบโซเครติส (Socretis Method)
26. การจัดการเรียนรู้แบบประสาทสัมผัส ( Method of Sense Realism)
27. การจัดการเรียนรู้ด้วยสิ่งของหรือวัตถุ
 28. การจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method)
 29.  การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรม (Self-Activity Method)
 30.   การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Method)
 31.  การจัดการเรียนรู้แบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan)
 32.  การจัดการเรียนรู้แบบวินเนทก้า (The Winnetka Plan)
 33.  การจัดการเรียนรู้แบบนิเทศ (Supervised Plan)
34.   การจัดการเรียนรู้แบบใช้ผู้จัดการเรียนรู้พี่เลี้ยง (Tutorial Method)
35.  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Meterial of Instruction Method)
 36.  การจัดการเรียนรู้แบบทีม (Team Teaching Method)
 37.   การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ
 38.   การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง
 39.   การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
 40.   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้รายบุคคล
 41.   การจัดการเรียนรู้แบบผสม
 42.   เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบยกตัวอย่างและโจทย์ที่แปลกกว่าในเอกสารการเรียนรู้
 43.   เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 44.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem Based Learning : PBL
 
               
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง