รายชื่อนักเรียนชั้นป.6 สอบโอเน็ท ปี2560

วันที่ 04 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 686
เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ(ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) นามสกุล เพศ ระดับชั้น
1209000233671 6438 เด็กหญิง อัญชิษฐา คนึงคิด หญิง ป.6
1103300239751 6449 เด็กหญิง ฉันท์สินี เพ็ชรโสม หญิง ป.6
1103704120038 6479 เด็กชาย ภานุภัทร สังวรสกุลวงศ์ ชาย ป.6
1100703773990 6488 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็งแจ้ง ชาย ป.6
1103300227825 6489 เด็กชาย ชนาธิป เพชร์วารี ชาย ป.6
1103300236883 6490 เด็กชาย ธาวิน เรืองดิษฐ์ ชาย ป.6
1104300858541 6491 เด็กชาย รัชติภูมิ มีใจ ชาย ป.6
1102003747505 6492 เด็กชาย สิทธิโชค แก้วสุจริต ชาย ป.6
1100703779173 6494 เด็กชาย พิชาญเมธ พลยุทธ ชาย ป.6
1100703816028 6496 เด็กหญิง วสุวดี ทองอร่าม หญิง ป.6
1639900444615 6497 เด็กหญิง โสภิญญา อนันต์สันติวงศ์ หญิง ป.6
1103300233388 6501 เด็กชาย ธนัท หุ่นทอง ชาย ป.6
1100703746411 6503 เด็กชาย อติเทพ การะปักษ์ ชาย ป.6
1103300236841 6504 เด็กชาย อรรถกร นาราช ชาย ป.6
1102200226109 6508 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เยสุวรรณ หญิง ป.6
1160101893334 6511 เด็กหญิง นันท์นภัส สารพัฒร์ หญิง ป.6
1103300234317 6512 เด็กหญิง สุธิตา โพธิ์ทอง หญิง ป.6
1459901114149 6531 เด็กหญิง จุรีพร สิมมา หญิง ป.6
1103300226764 6568 เด็กหญิง กมนนัทธ์ ศักดิ์ศรีท้าว หญิง ป.6
1103300225091 6658 เด็กชาย นพรัตน์ โรจนีย์ ชาย ป.6
1103300232349 6690 เด็กหญิง เอมิการ์ ขุมทอง หญิง ป.6
1100401276586 6720 เด็กหญิง ชญานันท์ วิศาลจิรานนท์ หญิง ป.6
1103300231091 6762 เด็กชาย กฤษณะ ศิรินันท์ ชาย ป.6
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง