กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2563

วันที่ 08 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 108

กำหนดการ
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563  เวลา 08:00 – 12:00 น.
ณ โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
*********************************

 
08.00 น.     นักเรียนลงทะเบียนที่ห้องเรียนของตนเอง
09:00 น.      กล่าวเปิดงาน อ่านสาส์นวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรี โดย ผู้อำนวยการ
                   - รำอวยพร โดย เด็กหญิงอคิราห์  อ่อนน้อม ชั้นป.6
                   - พิธีกร นำเข้างานเล่นเกมส์ / ตอบคำถาม / จับฉลากมอบโชค สลับการแสดง

  • ชั้นป.1 เต้นเพลงเต่างอย
  • ชั้นป.2 ตัวแทนนักเรียนชั้นป.2 ร้องเพลง อีหล่า
  • ชั้นป.3 เต้น เด็กเอ๋ยเด็กดี และเพลงHello Friends
  • ชั้นป.4 เต้นเพลง Kill this Love
  • ชั้นป.5 แสดงละครเรื่อง เวรกรรมที่หนีไม่พ้น  ร้องเพลง เราและนาย
  • ชั้นป.6 เต้นเพลง Kill this Love
12.00 น.      ปิดงาน
 
หมายเหตุ:ในงานมีผู้ปกครองและครูเปิดซุ้มอาหารเลี้ยงนักเรียน เลิกงานรับของขวัญกลับบ้าน

 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 8สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลาพระครูนนทวรวัฒน์ วัดคลองเตยนอก ******************************************************************เวลา 08.30 – 08.45 น. นักเรียน คุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประชุม ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม - ประวัติและพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริในสมเด็จฯ เวลา 09.00 น. ประธานพิธี(ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ในพิธีมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น ประธานขึ้นยืนบนแท่นเพื่อรับการกล่าวรายงาน - นายณรงค์พร (ประธานกิจกรรม) กล่าวรายงาน - ประธานในพิธี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จฯ - ถวายพานพุ่มดอกมะลิ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ - กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยประธาน - ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชาเวลา 10.09 – 12.00 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน - การแสดงชุด รำถวายพระพร “ พระแม่ของแผ่นดิน ” - พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นประจำปี ดังรายนามดังต่อไปนี้ - ชมภาพประทับใจของแม่และลูกบนสื่อวีดิทัศน์ - การขับร้องเพลง ค่าน้ำนม จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง เรียงความเรื่องแม่ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง ใครหนอ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - เพลง เอ บี ซี และ ลอนดอนบริด จาก นักเรียนชั้นป. 1-2 - เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนักเรียนชั้นป.3-4 - ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ ลูกทุกคนกราบคุณแม่ มอบดอกมะลิ (พร้อมการสวมกอด) เปิดเพลงเพลง ค่าน้ำนม/ เรียงความเรื่องแม่ / ใครหนอเวลา 12.00 น. ประธานพิธีกล่าวปิดงานเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญชวนคุณแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ ปล่อยปลา ที่ท่าน้ำของวัดคลองเตยนอก ***********************************
ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มชั่วโมงเรียน ด้วยโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ “ลูกท.ศ.จิตงดงาม ประพฤติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ประกอบกับการจัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึประสงค์ ๘ ข้อตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ทางโรงเรียนจึงแจ้งให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับทราบดังนี้๑. จะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนเพิ่มอีก ๑ ชั่วโมงในทุกวันพฤหัสบดี จากเดิมที่โรงเรียนเลิกเรียนเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นเลิกเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น.๒. ในการเพิ่มชั่วโมงเรียนดังกล่าว ให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องประชุมในเวลา ๑๕.๓๐ น.๓. มอบหมายให้ครูจริยา เกิดเนตร เป็นผู้นำสวดมนต์ใหญ่ประจำสัปดาห์และให้นักเรียนนำหนังสือสวดมนต์เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง๔. ให้คุณครูและนักเรียนทุกคน นั่งสมาธิและทำการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร ให้แก่ประเทศชาติ และถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศานุวงศ์ มีอายุยืนนาน ปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาล๕. ให้ครูผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ข้อจัดกิจกรรมในการอบรมผู้เรียนและทำการประเมินในทุกชั่วโมง๖. หลังเสร็จกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี .ให้เริ่มดำเนินการตามที่ประกาศนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้เป็นต้นจนกว่าจะปิดภาคเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายธวัชชัย เริงศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา ทาน/