การเข้าร่วมโครงการทดสอบความรูํวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.4-ป.6

วันที่ 29 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 381
ที่ 01/2561                                                                            โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
26  มิถุนายน  25561
เรื่อง  การเข้าร่วมโครงการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เรียน  ท่านผู้ปกครอง ป.4-ป.6
ด้วยโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ จะเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษกับบริษัทเสริมปัญญา ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 10.00 น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนที่เข้าร่วมสอบเฉพาะนักเรียนชั้นป.4 – ป.6 ทุกคน
2. ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน   1) Grammar    2) Reading     3) Conversation    4) Vocabulary
3. ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ เป็นคำตอบปรนัย 4 ตัวเลือก
4. ค่าใช้จ่ายในการสอบ 45 บาทต่อคน (โรงเรียนจะใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ผู้ปกครองไม่ต้อง
   ชำระเงิน
5. เพื่อผลคะแนนการสอบที่ดี  ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยสอดส่อง เข้มงวดการท่องคำศัพท์ใน
   สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจัดให้   และฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆเพิ่มเติม
6. จัดให้เด็กเข้าร่วมการสอบในวันและเวลาดังกล่าว และแต่งกายชุดนักเรียนมาในวันสอบ
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ มายังครูประจำชั้นภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายธวัชชัย  เริงศาสตร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
 
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้ปกครองของ..................................................
ชั้น.............................. ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องโครงการเข้าร่วมการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษแล้ว
ยินดีให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน  และจะเข้มงวดเด็กที่อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าในการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
 
 
(............................................................)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 8สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลาพระครูนนทวรวัฒน์ วัดคลองเตยนอก ******************************************************************เวลา 08.30 – 08.45 น. นักเรียน คุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประชุม ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม - ประวัติและพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริในสมเด็จฯ เวลา 09.00 น. ประธานพิธี(ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ในพิธีมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น ประธานขึ้นยืนบนแท่นเพื่อรับการกล่าวรายงาน - นายณรงค์พร (ประธานกิจกรรม) กล่าวรายงาน - ประธานในพิธี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จฯ - ถวายพานพุ่มดอกมะลิ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ - กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยประธาน - ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชาเวลา 10.09 – 12.00 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน - การแสดงชุด รำถวายพระพร “ พระแม่ของแผ่นดิน ” - พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นประจำปี ดังรายนามดังต่อไปนี้ - ชมภาพประทับใจของแม่และลูกบนสื่อวีดิทัศน์ - การขับร้องเพลง ค่าน้ำนม จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง เรียงความเรื่องแม่ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง ใครหนอ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - เพลง เอ บี ซี และ ลอนดอนบริด จาก นักเรียนชั้นป. 1-2 - เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนักเรียนชั้นป.3-4 - ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ ลูกทุกคนกราบคุณแม่ มอบดอกมะลิ (พร้อมการสวมกอด) เปิดเพลงเพลง ค่าน้ำนม/ เรียงความเรื่องแม่ / ใครหนอเวลา 12.00 น. ประธานพิธีกล่าวปิดงานเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญชวนคุณแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ ปล่อยปลา ที่ท่าน้ำของวัดคลองเตยนอก ***********************************
ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มชั่วโมงเรียน ด้วยโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ “ลูกท.ศ.จิตงดงาม ประพฤติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ประกอบกับการจัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึประสงค์ ๘ ข้อตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ทางโรงเรียนจึงแจ้งให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับทราบดังนี้๑. จะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนเพิ่มอีก ๑ ชั่วโมงในทุกวันพฤหัสบดี จากเดิมที่โรงเรียนเลิกเรียนเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นเลิกเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น.๒. ในการเพิ่มชั่วโมงเรียนดังกล่าว ให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องประชุมในเวลา ๑๕.๓๐ น.๓. มอบหมายให้ครูจริยา เกิดเนตร เป็นผู้นำสวดมนต์ใหญ่ประจำสัปดาห์และให้นักเรียนนำหนังสือสวดมนต์เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง๔. ให้คุณครูและนักเรียนทุกคน นั่งสมาธิและทำการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร ให้แก่ประเทศชาติ และถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศานุวงศ์ มีอายุยืนนาน ปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาล๕. ให้ครูผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ข้อจัดกิจกรรมในการอบรมผู้เรียนและทำการประเมินในทุกชั่วโมง๖. หลังเสร็จกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี .ให้เริ่มดำเนินการตามที่ประกาศนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้เป็นต้นจนกว่าจะปิดภาคเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายธวัชชัย เริงศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา ทาน/