ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปี2559

วันที่ 25 พ.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 2781
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

(THAIPRASITSART SCHOOL)

เลขที่ 38 ตรอกวัดคลองเตยนอก ถนนท่าเรือเกษมราษฎร์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2494013    www.thaiprasitsart.ac.th

 
 

“เปิดรับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 –ประถมศึกษาปีที่ 6“
  หลักฐานการสมัคร
1.       สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และของบิดามารดา
2.       สำเนาสูติบัตร
3.       สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
4.       หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม สำหรับชั้นป.2 –ป.6 คือ ใบนำส่งตัว ป.พ.1 ,ป.พ.6 , ป.พ.7 ป.พ.8
5.       หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว
‚  เกณฑ์อายุในการรับสมัคร
o      ชั้นอนุบาล 1                             ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
o      ชั้นอนุบาล 2                             ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
o      ชั้นอนุบาล 3                   ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2554
o      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          ผู้ที่เกิดก่อนวันที 16 พฤษภาคม 2553
ƒ  วันรับสมัคร
       เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2559 วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.00 น. –16.30 น.
       วันเสาร์ –วันอาทิตย์ ติดต่อสมัครทางโทรศัพท์หมายเลข 085-5551160
„  สวัสดิการที่จะได้รับ
o      ประกันอุบัติเหตุนักเรียนเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
o      เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาวัดคลองเตยนอก(กรณีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี)
o      เข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวัน(กรณีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ)
o      เงินสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี (เครื่องแบบ , อุปกรณ์การเรียน , หนังสือเรียน , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
o      ห้องเรียนอนุบาลติดเครื่องปรับอากาศ ไม่เก็บค่าไฟ
 
o      อาหารเช้า อาหารกลางวัน นมเสริม เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี(เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด)
…  หลักสูตร/กิจกรรม/บริการต่างๆ
o      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 สำหรับชั้นเรียนอนุบาล
o      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับชั้นเรียนประถมศึกษา
o      กิจกรรมIP (Intensive English Program)สำหรับนักเรียนIPที่เรียนกับภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 3 ช.ม.
o      โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เรียนกอล์ฟ เรียนเมโลเดียล เรียนเทควันโด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี แนะแนว ชมรม) กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
o      เรียนพิเศษสอนการบ้านหลังเลิกเรียน
o      บริการรถโรงเรียน
o      โครงการ “After School” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงป.6 ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน ให้ทำกิจกรรมที่ไม่เครียด มีความสุข เช่น ฝึกระบายสี ปั้นดินน้ำมัน เกมการศึกษาโดยเล่นคอมพิวเตอร์ พัฒนาสุนทรียภาพกีฬา ดนตรี ศิลปะ และพัฒนาวิชาการ
o      โครงการ “Bright for student”สำหรับนักเรียนชั้นป.1 –ป.6 เรียน 3 วิชาหลักภาษาไทย คณิต และภาษาอังกฤษ แนว 3 F(Fun Find Fucus) เรียนทุกวันเสาร์เวลา 09.00 –12.00 น.พร้อมรับอาหารว่าง
o      กล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองมารับนักเรียนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย และติดต่อรับกับผ.อ.เท่านั้น
†  เรียนภาคฤดูร้อน 2559
o        เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
o        เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เรียนเวลา 8.30 น. - 12.00 น.
o        นักเรียนแต่งกายตามสบาย รองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าแตะ
o        ค่าเรียน 1.200 บาท (รวมค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และอาหาร กลางวัน)
o        รถโรงเรียน ไป-กลับ บริการฟรี
*ทางโรงเรียนขอนักเรียนใหม่ทุกคนเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม*
 

‡  วันซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เครื่องแบบ
o      ทุกระดับชั้นผู้ปกครองต้องมาซื้อในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่29 เมษายน 2559  เวลา 8.00 น. - 12.00 น.
ˆ  กำหนดเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2559
o      ประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 นักเรียนรายงานตัวพบครูประจำชั้นเวลา 10.30-12.00น.
o      นักเรียนอนุบาล 1 –3 เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ปิดเรียนวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
o      นักเรียนป.1 –6 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ปิดเรียนวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
‰  เวลาเรียน
o      เวลา 08.30 –14.30 น. เวลาเรียนปกติ
o      เวลา 14.45 –15.30 น. เรียนพิเศษสอนการบ้าน  
o      เวลา 15.30 –17.30 น. รับดูแลหลังเลิกเรียน “After School”
o      วันเสาร์ 09.00 –12.00 น. เรียนวิชาหลัก“Bright for Student”
 
 
 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 8สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลาพระครูนนทวรวัฒน์ วัดคลองเตยนอก ******************************************************************เวลา 08.30 – 08.45 น. นักเรียน คุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประชุม ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม - ประวัติและพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริในสมเด็จฯ เวลา 09.00 น. ประธานพิธี(ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ในพิธีมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น ประธานขึ้นยืนบนแท่นเพื่อรับการกล่าวรายงาน - นายณรงค์พร (ประธานกิจกรรม) กล่าวรายงาน - ประธานในพิธี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จฯ - ถวายพานพุ่มดอกมะลิ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ - กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยประธาน - ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชาเวลา 10.09 – 12.00 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน - การแสดงชุด รำถวายพระพร “ พระแม่ของแผ่นดิน ” - พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นประจำปี ดังรายนามดังต่อไปนี้ - ชมภาพประทับใจของแม่และลูกบนสื่อวีดิทัศน์ - การขับร้องเพลง ค่าน้ำนม จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง เรียงความเรื่องแม่ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - การขับร้องเพลง ใครหนอ จาก นักเรียนชั้นป.5-6 - เพลง เอ บี ซี และ ลอนดอนบริด จาก นักเรียนชั้นป. 1-2 - เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนักเรียนชั้นป.3-4 - ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ ลูกทุกคนกราบคุณแม่ มอบดอกมะลิ (พร้อมการสวมกอด) เปิดเพลงเพลง ค่าน้ำนม/ เรียงความเรื่องแม่ / ใครหนอเวลา 12.00 น. ประธานพิธีกล่าวปิดงานเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญชวนคุณแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ ปล่อยปลา ที่ท่าน้ำของวัดคลองเตยนอก ***********************************
ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มชั่วโมงเรียน ด้วยโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ “ลูกท.ศ.จิตงดงาม ประพฤติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ประกอบกับการจัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึประสงค์ ๘ ข้อตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ทางโรงเรียนจึงแจ้งให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับทราบดังนี้๑. จะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนเพิ่มอีก ๑ ชั่วโมงในทุกวันพฤหัสบดี จากเดิมที่โรงเรียนเลิกเรียนเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นเลิกเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น.๒. ในการเพิ่มชั่วโมงเรียนดังกล่าว ให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องประชุมในเวลา ๑๕.๓๐ น.๓. มอบหมายให้ครูจริยา เกิดเนตร เป็นผู้นำสวดมนต์ใหญ่ประจำสัปดาห์และให้นักเรียนนำหนังสือสวดมนต์เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง๔. ให้คุณครูและนักเรียนทุกคน นั่งสมาธิและทำการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร ให้แก่ประเทศชาติ และถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศานุวงศ์ มีอายุยืนนาน ปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาล๕. ให้ครูผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ข้อจัดกิจกรรมในการอบรมผู้เรียนและทำการประเมินในทุกชั่วโมง๖. หลังเสร็จกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี .ให้เริ่มดำเนินการตามที่ประกาศนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้เป็นต้นจนกว่าจะปิดภาคเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายธวัชชัย เริงศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา ทาน/