อบรมครู ความรู้และความใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 29 พ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 444
                                        การอบรมครู เรื่อง ความรู้และความเข้าใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 6 - 8 พ.ค. 62 เป็นโครงการต่อยอดจากการที่ผู้อำนวยการได้เข้ารับการอบรมในเรื่องเดียวกันที่ที่ร.ร.บางกอกพาเลซ ประตูน้ำ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 หัวข้อที่อบรมครู ประกอบด้วย การประกาศมาตรฐานสถานศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมาย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ นอกจากนั้นได้อบรมเรื่องการการวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดทำปฏิทินการสอน และการเขียนแผนการสอนเน้นทักษะการคิด(Thinking School)ซึ่งเป็นความรู้ที่ผ.อ.นำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนจากการที่ได้เข้ารับการอบรมที่ร.ร.อบจ.เชียงราย ที่ผ่านม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ