ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 11 ก.ค. 2563
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. แบบทดสอบต่างๆเพื่อใช้เก็บคะแนน 10
-13. แบบประเมินผลทักษะทางคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด 5
-12. แบบประเมินผลทางด้านภาษาตามตัวชี้วัด 16
-11. แบบบันทึกการประเมินผล 12
-10. ความรู้Grammarภาษาอังกฤษสำหรับครู 3
-9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บูรณาการกลุ่มสาระอื่น 6
-8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมป.1-ป.6 6
-7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-ป.6 6
-6. การพัฒนาความคิดตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 1
-5. การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1
-4. สาระท้องถิ่นโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ 1
-3. ตัวอย่างการเขียนโครงการ 1
-2. ความรู้เรื่องการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 1
-1. แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 6
0. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 7
1 [ 2 ][ 3 ]