สาระการเรียนรู้ ป.1

วันที่ 04 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ โรงเรียนไทยประสิทธฺิ์ศาสตร์ สาระการเรียนรู้ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ลำดับที่ 1 หลักภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 2 วรรณคดีวิจารณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 3 คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 4 วิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 6 ประวัติศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 7 พระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 8 สุขศึกษาและพลศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ลำดับที่ 9 ศิลปะ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ลำดับที่ 10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ลำดับที่ 12 ภาษาอังกฤษ