วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วันที่ 23 ต.ค. 2562

วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของโรงเรียน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนด้วยเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ให้มีความรู้คู่กับคุณธรรมทางศาสนา มีค่านิยมที่ดีงาม
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมยุค 4 G  ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด รู้จักการคิดอย่างมีสติและรอบคอบ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นเป็นที่ชื่นอก ชื่นใจของพ่อแม่


พันธกิจ

สร้างโอกาสให้เด็กในชุมชนคลองเตยได้เข้ารับการศึกษา ดูแลพัฒนาการให้เด็กโตตามวัยและมีความสุข
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูและควบคู่การใช้เทคโนโลยีในการสอน พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
ค่านิยม และคุณธรรมทางพุทธศาสนา  ปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางคิดวิเคราะห์
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามลำดับ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
ดำเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความเชื่อมั่น  และป้องกันความเสี่ยงในดำเนินกิจการ
และสร้างความศรัทธาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง