งานติดต่อกระทรวง

วันที่ 23 ต.ค. 2562

แบบฟอร์มต่างๆ 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำร้องเปลี่ยนแปลงตราสาร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
คำร้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
คำร้องขออนุญาตต่างๆ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
คำร้องขอเปิดการจัดการศึกษานอกระบบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
รายละเอียดกิจการโรงเรียนนอกระบบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฟอร์มเขียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เอกสารต่างๆที่ใช้ยื่นการขออนุญาตโรงเรียนนอกระบบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
กฏกระทรวง เรื่อง การจัดตั้งร.ร.ในระบบ ตราสารและรายละเอียดกิจการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฟอร์มขอลาออกจากเป็นครู
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือขอเปิดหลักสูตรEnglish Program
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามผู้รับใบอนุญาต
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งครูปฏิบัติการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหาร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มถอดถอนผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มถอดถอนครู
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มถอดถอนครูโรงเรียนนอกระบบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มถอดถอนบุคลากร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มถอดถอนผู้บริหาร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มถอดถอนผู้สอน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มถอดถอนรองผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
รายละเอียดการขออยู่ค่ายพักแรมนอกสถานที่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มรายงานแต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สรุปแผนยุทธศาสตร์สช.ปี56-60
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มรายละเอียดกิจการโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มตราสารโรงเรียน