สัญญารับเหมาก่อสร้าง

วันที่ 18 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > BEQที่ใช้ทำสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง
นายธวัชชัย  เริงศาสตร์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์__ผู้ว่าจ้าง
กับ
นายนิธิพงศ์  สังข์ทอง __ผู้รับจ้าง   

            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาต่อกัน  มีข้อความดังต่อไปนี้
 
            ข้อ 1:“ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ้างและ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจ้างจัดหาแรงงานและเครื่องมือในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์โดยมีรายละเอียดของงวดงานและB.O.Qที่แนบมาด้วยแล้ว ดังนี้
1.1)   “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่าย และ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับเงินค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,300,074.13บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์) โดยค่าจ้างดังกล่าวครอบคลุมขอบเขตงานตามรูปแบบก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้างและตามการแบ่งงวดงาน 13งวด  และได้รวมถึงค่าแรงงาน, ค่าเครื่องมือ, ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเช่น ลวด และ ตะปู, ค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงแล้ว
1.2)    “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่ายค่าจ้างให้กับ “ผู้รับจ้าง” ภายใน 7วัน หลังจากที่ “ผู้รับจ้าง” ส่งงวดงานในแต่ละงวด ตามงวดงานแนบท้าย 13งวด  ในทันทีเมื่อการตรวจความสมบูรณ์ของงานทั้งหมดได้ผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดในแบบ
1.3)    “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่าย  ค่าจ้างให้แก่ “ผู้รับจ้าง” ทั้งสิ้น  เป็นจำนวนเงิน   10,300,074.13บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์) โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 13  งวด ดังนี้
งวดที่ 1 งานเตรียมการ<