สัญญารับเหมาก่อสร้าง

วันที่ 23 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > BEQที่ใช้ทำสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง
นายธวัชชัย  เริงศาสตร์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์__ผู้ว่าจ้าง
กับ
นายนิธิพงศ์  สังข์ทอง __ผู้รับจ้าง   

            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาต่อกัน  มีข้อความดังต่อไปนี้
 
            ข้อ 1:“ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ้างและ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจ้างจัดหาแรงงานและเครื่องมือในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์โดยมีรายละเอียดของงวดงานและB.O.Qที่แนบมาด้วยแล้ว ดังนี้
1.1)   “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่าย และ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับเงินค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,300,074.13บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์) โดยค่าจ้างดังกล่าวครอบคลุมขอบเขตงานตามรูปแบบก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้างและตามการแบ่งงวดงาน 13งวด  และได้รวมถึงค่าแรงงาน, ค่าเครื่องมือ, ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเช่น ลวด และ ตะปู, ค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงแล้ว
1.2)    “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่ายค่าจ้างให้กับ “ผู้รับจ้าง” ภายใน 7วัน หลังจากที่ “ผู้รับจ้าง” ส่งงวดงานในแต่ละงวด ตามงวดงานแนบท้าย 13งวด  ในทันทีเมื่อการตรวจความสมบูรณ์ของงานทั้งหมดได้ผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดในแบบ
1.3)    “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่าย  ค่าจ้างให้แก่ “ผู้รับจ้าง” ทั้งสิ้น  เป็นจำนวนเงิน   10,300,074.13บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์) โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 13  งวด ดังนี้
งวดที่ 1 งานเตรียมการ         
      งวดที่ 1 เหมางาน รวมเป็นเงิน  500,000,74.13บาท  งานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง” ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 500,000,74.13  บาท  (ห้าแสนบาทเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์)
งวดที่ 2  งานเสาเข็ม                                                                        
งวดที่ 2 เหมางาน รวมเป็นเงิน  1,000,000บาท  งานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”       ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
งวดที่ 3 งานโครงสร้างชั้น 1 100%   
     งวดที่ 3 เหมางาน รวมเป็นเงิน 1,000,000บาท  งานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”                    ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 1,000,000บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
งวดที่ 4  งานโครงสร้างชั้น 2100%                                                                           - 
      งวดที่ 4  เหมางาน รวมเป็นเงิน  1,000,000บาท  งานงวดที่ 4 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”      ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
งวดที่ 5 งานโครงสร้างชั้น 3100%                                                                                         งวดที่ 5 เหมางาน รวมเป็นเงิน  1,000,000บาท  งานงวดที่ 5 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”       ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
งวดที่ 6 งานโครงสร้างชั้น หลังคา 100%                                
งวดที่ 6  เหมางาน รวมเป็นเงิน  1,000,000บาท  งานงวดที่ 6 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”      ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
งวดที่ 7                                                                                                                 
งวดที่ 7  เหมางาน รวมเป็นเงิน  1,000,000บาท  งานงวดที่ 7  แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”     ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
งวดที่ 8     
       งวดที่ 8  เหมางาน รวมเป็นเงิน  500,000บาท  งานงวดที่ 8 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”       ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
งวดที่ 9     
       งวดที่ 9  เหมางาน รวมเป็นเงิน  500,000บาท  งานงวดที่ 9 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”       ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 500,000   บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
งวดที่ 10                                                                                       
      งวดที่ 10  เหมางาน รวมเป็นเงิน  500,000บาท  งานงวดที่ 10 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”     ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
 
 
 
งวดที่ 11                                        
      งวดที่ 11  เหมางาน รวมเป็นเงิน  500,000บาท  งานงวดที่ 11 แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”     ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
งวดที่ 12
     งวดที่ 12  เหมางาน รวมเป็นเงิน  500,000บาท  งานงวดที่ 12แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง”     ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
งวดที่ 13 
งวดที่ 13หลังตรวจสอบผลงานและปรับปรุงงาน รวมเป็นเงิน 800,000บาท งานงวดที่ 12แล้วเสร็จ และ “ผู้ว่าจ้าง” ตรวจรับงานแล้ว จึงชำระเป็นเงิน 800,000บาท(แปดแสนบาทถ้วน)
                 
ข้อ 2:“ผู้รับจ้าง” ตกลงรับทำการตามสัญญา ข้อ 1 โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของชนิดดี  ใช้เครื่องมือและช่างฝีมือดี  เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ 3:ให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  คือ
3.1)  เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
3.2)  ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง  และบัญชีประมาณราคาวัสดุ
3.3)  ข้อตกลงในการใช้วัสดุ  และควบคุมวัสดุ
3.4)  แบบก่อสร้างในส่วนแบบโครงสร้าง  พร้อมแสดงรายละเอียด
            หากมีข้อความใดๆ  ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและ ในกรณีที่เอกสารสัญญาขัดแย้งกันเอง  “ผู้รับจ้าง” จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ  “ผู้ว่าจ้าง”
            ข้อ 4:  “ผู้รับจ้าง”  สัญญาว่าจะเริ่มทำงานที่รับจ้าง ณ สถานที่ ที่กำหนดภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และให้เสร็จสิ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
            ข้อ 5:  “ผู้รับจ้าง”  จะต้องรับผิดชอบโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อ อุปัทวเหตุ  ความสูญเสีย  ความเสียหายต่อถนน และ/หรือทางของสาธารณะต่าง ๆ ของทางราชการและเอกชน  หรือภยันตรายใด ๆ  รวมตลอดทั้งต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บ  ต่อบุคคลใด ๆ ก็ตาม  อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ “ผู้รับจ้าง”  เครื่องจักร  และวัสดุของ “ผู้รับจ้าง”  หรือการติดตั้งเครื่องจักร  อุปกรณ์ในบริเวณสถานที่ทำงานของ “ผู้รับจ้าง” และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย  และปกป้อง “ผู้ว่าจ้าง”  จากการถูกฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ  หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล  ซึ่งบุคคลใดอาจทำการฟ้องร้อง “ผู้ว่าจ้าง”  เกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ “ผู้รับจ้าง”  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ของทางราชการ
            ข้อ 6:  ความเสียหายใด ๆ  อันเกิดแก่งานที่ “ผู้รับจ้าง” ได้ทำขึ้น  แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย “ผู้รับจ้าง”  จะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี  หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายเป็นของ “ผู้รับจ้าง” เอง “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุ หรือภยันตราย  ความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของ “ผู้รับจ้าง” เอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน  ช่าง  หรือบริวารของ “ผู้รับจ้าง” ด้วย
            ข้อ 7:  ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจาก “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญานี้ “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย  หรือจากเงินประกันผลงานของ “ผู้รับจ้าง” ผลงานหรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ทันที  และเมื่อหักกันแล้ว หากยังเหลืออยู่อีกเท่าใด “ผู้ว่าจ้าง” จะคืนให้แก่ “ผู้รับจ้าง” ทั้งหมด
            ข้อ 8:  “ผู้รับจ้าง”  จะต้องปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามแผนงานที่ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนดไว้  หาก “ผู้รับจ้าง” ทำงานล่าช้าหรือทำงานได้ผลในแต่ละงวดน้อยกว่าที่กำหนดไว้แล้วนี้ “ผู้ว่าจ้าง”  มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้
            ข้อ 9:   กรณีในการควบคุมผลงานที่ทาง “ผู้รับจ้าง” ได้กระทำไปตามสัญญา จะอยู่ในวินิจฉัยของ “ผู้รับจ้าง”  หรือตัวแทนของ “ผู้ว่าจ้าง” ถ้าหากผลการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนไม่ผ่านการตรวจสอบแล้ว “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องตามแบบ และทั้งนี้ “ผู้รับจ้าง” จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ว่าจ้าง” หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
            ข้อ 10:“ผู้รับจ้าง”  ให้สัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้อง ในเงินค่าจ้างก่อสร้างของ “ผู้รับจ้าง” ที่มีอยู่กับ “ผู้ว่าจ้าง”  ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นเป็นอันขาด
            ข้อ 11:“ผู้รับจ้าง”  จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับลูกจ้างของ “ผู้รับจ้าง”  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  เกี่ยวกับความปลอดภัย  รวมไปถึงข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ  ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทุกประการ
            ข้อ 12:  ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุผลใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย “ผู้ว่าจ้าง” ทำให้ “ผู้รับจ้าง”  ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ “ผู้รับจ้าง” จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ “ผู้ว่าจ้าง” ทราบ  เพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไป ภายใน 7 วัน  นับจากวันที่เหตุเกิดขึ้น
            ถ้า “ผู้รับจ้าง”  ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคแรก  ให้ถือว่า “ผู้รับจ้าง” ได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
            การขอขยายกำหนดเวลาการทำงานตามวรรคแรก อยู่ในดุลยพินิจของ “ผู้ว่าจ้าง” ตามที่เห็นสมควร
            ข้อ 13:“ผู้รับจ้าง” ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน หรือระดับวิชาชีพประจำอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน  ซึ่งหาก “ผู้รับจ้าง”  ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ให้ถือว่า “ผู้รับจ้าง” ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
            ข้อ 14:  ในการทำงานตามสัญญานี้ ถ้า “ผู้ว่าจ้าง”  ตรวจสอบว่า  ไม่มีปริมาณเนื้องานก้าวหน้าภายใน ระยะเวลา 7 วัน เช่นเครื่องมือหลักไม่มี , แรงงานไม่มี , ขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน , เครื่องมือในการทำงานไม่เพียงพอ หรือมีเหตุให้ “ผู้ว่าจ้าง” เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้ว หรือ “ผู้รับจ้าง” ทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้  โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับผู้ว่าจ้างได้ และจะต้องคืนพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดรวมถึงที่พักคนงาน ให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน 3 วัน  หลังจากได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าว
            ข้อ 15:  ถ้า “ผู้รับจ้าง” ทำงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ แต่ “ผู้ว่าจ้าง” ยังมิได้บอกเลิกสัญญา  “ผู้รับจ้าง” ยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง” ปรับเป็นรายวัน วันละ 5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ของมูลค่างานตามสัญญา  ตลอดเวลาที่งานยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์  โดย “ผู้รับจ้าง” ยินยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง”  หักเงินที่ “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องจ่ายให้แก่ “ผู้รับจ้าง” ในงวดหนึ่งงวดใด หรือหลายงวดก็ได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่หักไปนี้เป็นค่าจ้างที่ “ผู้รับจ้าง” ได้รับไปจาก “ผู้ว่าจ้าง” ไปแล้ว
            ข้อ 16:  ถ้า “ผู้รับจ้าง” ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ “ผู้ว่าจ้าง” “ผู้รับจ้าง”  ยอมรับผิด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ “ผู้รับจ้าง” ไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้น ให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” โดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งจาก “ผู้ว่าจ้าง” เป็นวันเริ่มต้น
            สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความ และเข้าใจโดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
 

ลงชื่อ..................................................................  ผู้ว่าจ้าง
(นายธวัชชัย  เริงศาสตร์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
ลงชื่อ..................................................................  ผู้รับจ้าง
(นายนิธิพงศ์  สังข์ทอง)
ลงชื่อ..................................................................  พยาน
(นางสาวจารุณี  เกิดเนตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
ลงชื่อ..................................................................  พยาน

(นายชัยประสิทธิ์  ทองสมบูรณ์)
แนวทางการจ่ายค่างวดงานการก่อสร้างโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

งวดที่ ประมาณเดือน จำนวนเงิน ที่มาของเงิน
          ๑            วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๕๐๐,๐๐๐ พี่หมู(ใช้คืน,ให้ยืม)
          ๒            วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พี่หมู(ใช้คืน,ให้ยืม)
          ๓            วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พี่หมู(ใช้คืน,ให้ยืม)
          ๔            วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พี่หมู(ใช้คืน,ให้ยืม)
          ๕            วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พี่หมู(ใช้คืน,ให้ยืม)
          ๖            วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พี่หมู(ใช้คืน,ให้ยืม)ของตัวเอง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
          ๗            วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ของตัวเอง
          ๘            วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ของตัวเอง
          ๙            วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๕๐๐,๐๐๐ ของตัวเองหรือยืมพี่หมู
        ๑๐          วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๕๐๐,๐๐๐ ของตัวเองหรือยืมพี่หมู
        ๑๑          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๕๐๐,๐๐๐ ของตัวเองหรือยืมพี่หมู
        ๑๒          วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๕๐๐,๐๐๐ ของตัวเองหรือยืมพี่หมู
        ๑๓          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๘๐๐,๐๐๐ ของตัวเองหรือยืมพี่หมู
        ๑๔          รวมค่างวดงานทั้งหมด ๑๐,๓๐๐,๐๐๐  

 
เงินงบประมาณในส่วนรายได้การก่อสร้างโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

ที่มา จำนวนเงิน หมายเหตุ
พี่หมู
·       เงินที่พี่หมูให้ยืม
·       เงินที่พี่หมูยืมในการกู้บ้านพระโขนง
·       เงินต้นและดอกเบี้ยที่พี่หมูเคยยืมกู้บ้านพระโขนง(ที่ผ่านมา)
 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓๐๐,๐๐๐ บาท
 
 
 
รวม ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
ของตัวเอง
·       บัตรเครดิตทั้งหมด
·       บัตรเครดิตทั้งหมดของบุญเจริญ
·       ปิดบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ร.ร.เอกชน
·       เงินกู้ช.พ.ค.และธ.ออมสิน ของบุญที่คาดว่าจะกู้ได้
·       เงินกู้Refinanceธ.ไทยพาณิชย์
 
๓๙๐,๐๐๐ บาท
๙๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
 
รวม ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท  
รวมเงินทั้งหมด ๗,๘๘๐,๐๐๐ บาท  
ขาดงบก่อสร้าง ๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท