แผนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

วันที่ 15 พ.ย. 2562

แผนการก่อสร้างโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ version2
งบก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๐ ล้าน
ลักษณะอาคารหลังเดียวสูง ๔ ชั้น ชั้นที่ ๔ เป็นดาดฟ้าสนามกีฬา มีห้องเก็บอุปกรณ์ ๑ ห้อง จำนวนห้องเรียน ๑๐ ห้องเรียน ห้องน้ำแยกชายหญิง ๒ ห้อง ห้องเรียนคอมฯ ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องโถงใหญ่ ๑ ห้อง 

ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ
ก.ค.๕๗ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.๕๘ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.๕๘
เขียนแปลนอาคาร                                 สถาปนิกเค
เสนอแปลนขออนุมัติก่อสร้างกับสช.และก.ท.ม.                                 สถาปนิกเค,ผ.อ.
ระดมทุน
   จากผ.อ.สาธินี
  จากส่วนตัว(เงินตนเอง)
  จากบุญเจริญ(กู้ออมสิน,ช.พ.ค.)
  จากการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน
  จากผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์
  จากเงินกู้ธนาคารและบุคคลอื่นๆ
                                ผ.อ.
รื้อถอนอาคารเดิมพร้อมจำหน่าย                                   ผ.อ.
เริ่มการก่อสร้างอาคารใหม่
  ลงเสาเข็ม
 ทำโครงสร้างเสา คาน เทปูน
 ก่อผนัง กำแพง ฉาบ
 เดินระบบสาธารณูปโภค
 ปูพื้น ทาสี ฯลฯ 
                ผ.อ.,
ช่างปอง ก่อสร้าง
นายวีระ คุมก่อสร้าง จัดซื้อ
ตรวจงานก่อสร้าง อนุญาตใช้อาคารเรียน                                   ผ.อ.
ทำบุญ เปิดตึก