แบบแปลนอาคารเรียน

วันที่ 23 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนด้านหน้าร.ร.
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
สถานที่ก่อสร้างร.ร.
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
สัญลักษณ์วัสดุ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนบริเวณการก่อสร้างร.ร.
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนพื้นชั้นที่1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบขยายถังบำบัด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบขยายผังบันได1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบขยายผังบันได2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แปลนเสาฐานราก
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนคานชั้น1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนคานชั้น2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนคานชั้น3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนคานชั้น4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนไฟฟ้าชั้น1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนไฟฟ้าชั้น2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนไฟฟ้าชั้น3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนชั้น2-06
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนชั้น3-07
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนสุขาภิบาลชั้น1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบแปลนสุขาภิบาลชั้น2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูป ก หน้าต่าง16
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูปด้าน1-08
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูปด้าน2-09
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
รูปด้าน3-10
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูปด้าน4-11
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูปตัด1-12
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูปตัด2-13
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูปประตู-14
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รูปประตู-15