งานก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่ 04 เม.ย. 2563

เริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียน 1 ธันวาคม 2557
สิ้นสุดการก่อสร้างอาคารเรียน 30 กันยายน 2558