งานก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่ 15 พ.ย. 2562

เริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียน 1 ธันวาคม 2557
สิ้นสุดการก่อสร้างอาคารเรียน 30 กันยายน 2558