คณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย

วันที่ 23 ต.ค. 2562

คำสั่งโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖-๒๕๕๘

 
          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนการช่วยเหลือเงินอุดหนุนค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน
โรงเรียนจึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่ายเป็นระยะเวลา ๒ ปี ดังต่อไปนี้
 
          ๑.  นายธวัชชัย            เริงศาสตร์                  เป็น               ประธาน
          ๒.  นางสาธินี              ผ่องอักษร                  เป็น               กรรมการ
          ๓.  นางดนัย               ทศกรณ์                    เป็น               กรรมการผู้แทนครู
          ๔.  นางชลิตา              ดีสวัสดิ์                     เป็น               กรรมการผู้แทนครู
          ๕.  นางอัชฌา             อุทัยผล                   เป็น               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
          ๖.  นายปกรณ์             สมสกุลรุงเรือง             เป็น               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
          ๗.  นางอัญชลี             มณีสอดแสง                เป็น               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
          ๘.  นางประดับ                      โสภณกิตยาภรณ์           เป็น               กรรมการผู้แทนชุมชน
          ๙.  พระอาจารย์สมศักดิ์                                เป็น               กรรมการผู้แทนชุมชน
๑๐. เด็กหญิงสาวิตรี       มีชำนาญ                   เป็น               กรรมการผู้แทนนักเรียน
๑๑. เด็กชายนรานันท์     ทับมั่น                      เป็น               กรรมการผู้แทนนักเรียน
๑๒. นางสาวจารุณี        เกิดเนตร                   เป็น               กรรมการและเลขานุการ
 
สั่ง ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
 
(นายธวัชชัย      เริงศาสตร์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์