คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 15 พ.ย. 2562

คำสั่งโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖-๒๕๕๘

 
          โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๓๐และ๓๑ บัญญัติให้สถานศึกษาเอกชนต้องมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและมีบทบาท หน้าที่ต่างๆในการร่วมบริหารงานโรงเรียน
โรงเรียนจึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการโรงเรียนเป็นระยะเวลา ๒ ปี ดังต่อไปนี้
 
          ๑.  นายธวัชชัย            เริงศาสตร์                  เป็น               ประธาน
          ๒.  นางสาธินี              ผ่องอักษร                  เป็น               กรรมการ
          ๓.  นางดนัย               ทศกรณ์                     เป็น               กรรมการผู้แทนครู
          ๔.  นางชลิตา              ดีสวัสดิ์                     เป็น               กรรมการผู้แทนครู
          ๕.  นางนวลวรรณ         โพธิ์หมื่น                  เป็น               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          ๖.  นายนิรันดร์            ชื่นชูศิลป์                   เป็น               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          ๗.  นางอัชฌา             อุทัยผล                     เป็น                กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
          ๘.  นายปกรณ์             สมสกุลรุงเรือง           เป็น               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
          ๙.  นางอัญชลี             มณีสอดแสง              เป็น               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
          ๑๐. นายเสกศักดิ์        เชยประดิษฐ์              เป็น                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
         ๑๑. นางประดับ           โสภณกิตยาภรณ์        เป็น               กรรมการผู้แทนชุมชน
          ๑๒. พระอาจารย์สมศักดิ์                               เป็น               กรรมการผู้แทนชุมชน
          ๑๓. นางสาวจารุณี        เกิดเนตร                   เป็น               กรรมการและเลขานุการ
 
ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ให้คำแนะนำการบริหารและการจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรมนักเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน
2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
3.  พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนครูใหญ่
4.  ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครูใหญ่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใหญ่
5.  ให้ความเห็นชอบในการกำหนดข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสถานศึกษา
6.  ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการของสถานศึกษา
7.  ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี รวมทั้งให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสถานศึกษา
8.  พิจารณาวินิจฉัย คำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖

 
 
 
(นายธวัชชัย      เริงศาสตร์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗