การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจรักความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 19 เม.ย. 2562