การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจรักความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 25 มิ.ย. 2562