การดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

วันที่ 15 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การนำเสนอการอบรมแนวปฏิบัติการใช้ชีวิตพอเพียง

คุณครูนิภาพร  ชัยวินิจ หัวหน้าแผนพัฒนาการใช้ชีวิตพอเพียง ได้ทำการอบรมนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ การใช้ชีวิตพอเพียงในพระราชดำริโดยนำเสนอการใช้ยาพระสุทนต์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของพสกพนิกร โดยอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่     ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ  ศาลาพระครูนนทวรวัฒน์