การแสดงออกถึงเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

วันที่ 18 ธ.ค. 2561