การแสดงออกถึงเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

วันที่ 25 มิ.ย. 2562