การปฏิบัติตนเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 17 พ.ย. 2562