การแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 26 ส.ค. 2562