การแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 23 ต.ค. 2562