สาระการเรียน ป.๑

วันที่ 15 พ.ย. 2562

ภาษาไทย
สาระที่1.การอ่าน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะภาษาไทย 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ก 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ข 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ข ขวด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พยัญชนะ ค  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ค คน 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฆ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ง 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ จ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฉ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ช 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ซ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฌ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ญ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฎ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฏ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฐ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฑ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฒ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ณ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ด 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ต 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ถ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ท 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ธ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ น 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ บ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ป 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ผ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฝ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ พ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฟ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ภ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ม 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ย 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ร 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ล 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ว 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ศ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ษ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ส 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ห 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฬ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ อ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > พยัญชนะ ฮ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะภาษาไทย44ตัว
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  แบบฝึกการแปลบัญชีคำพื้นฐาน
เว็ปพจานุกรมภาษาไทย http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกเรื่อง สระ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการอ่านพยัญชะและสระ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกเรื่อง การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการเขียนข้อความและการอ่านจับใจความ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึก แต่งเรื่องจากภาพ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการเติมคำ การแต่งประโยค การเขียนประโยค
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการแจกลูกสะกดคำ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึก เรื่อง คำ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึก เรื่อง พยางค์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึก คำที่ประวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่องอักษรนำ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึก คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกคำที่ใช้บอกอาการกระทำของคน สัตว์ และสภาพสิ่งของ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกคำที่มี ร หัน (รร)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกจงบอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกมารยาทในการอ่านหนังสือ
สาระที่2.การเขียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการคัดลายมือ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกเขียนคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกมารยาทในการเขียน
าระที่3.การฟัง การดู และ การพูด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการฟังและปฎิบัติตามคำสั่งง่ายๆ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการพูดในชีวิตประวัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการมีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
สาระที่4 หลักการใช้ ภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการเขียนพยัญชนะไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกเขียนเลขไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการผันค
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกเรียบเรียงคำให้เป็นประโยค

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง พุทธประวัติ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกหัดเรื่อง พุทธสาวก
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกหัด เรื่อง พุทธสาวก...
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบความรู้ สามเณรบัณฑิตชาดก
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบความรู้เรื่อง พุทธสาวก-สาวิกา (เฉลย)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง พระรัตนตรัย และพุทธศาสนสุภาษิต
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบงานเรื่อง พระรัตนตรัย และพุทธศาสนสุภาษิต (เฉลย)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบความรู้ ศาสนิกชนตัวอย่าง (เฉลย)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง โอวาท 3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง ความสำคัญของศาสนา

วิชาคณิตศาสตร์
สาระที 1 เขียนอ่าน เลขฮินดู อารบิก และตัวเลขไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัด เขียนอ่านตัวเลข
สาระที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เปรียบเทียบจำนวน 1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เปรียบเทียบจำนวน 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 5
สาระ 1.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การบวกแบบไม่มีทด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การบวกไม่มีทด 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึก การบวก 3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกการบวก 4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ศูนย์ กับการบวก
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดการลบ 1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดการลบ 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา 1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัดเรื่อง การเปรียบเทียบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกหัด การวัดความยาว 1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกหัด การวัดความยาว 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกหัด การวัดความยาว 3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกหัด การชั่งน้ำหนัก และการเปรียบเทียบ 1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เขียนน้ำหนักให้ถูกต้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
บอกช่วงเวลากลางวัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
บอกช่วงเวลากลางคืน