ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 13 ธ.ค. 2561
กลยุทธ์ โครงการ/งาน
กลยุทธ์ที่ ๖๙ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนนอกระบบ