ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 26 พ.ค. 2562
กลยุทธ์ โครงการ/งาน
กลยุทธ์ที่ ๖๙ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนนอกระบบ