ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 17 พ.ย. 2562
กลยุทธ์ โครงการ/งาน
กลยุทธ์ที่ ๖๙ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนนอกระบบ