ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 23 ต.ค. 2562
กลยุทธ์ โครงงาน/งาน
กลยุทธ์ที่ ๖๕ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๖๖ โรงเรียนมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
กลยุทธ์ที่ ๖๗ การจัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน