ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการประกันคุณภาพ

วันที่ 23 ต.ค. 2562
กลยุทธ์ โครงการ/งาน
กลยุทธ์ที่ ๔๒ ผู้นำซีอีโอ  
กลยุทธ์ที่ ๔๓ ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูล  
กลยุทธ์ที่ ๔๔ ผู้บริหารและความสำเร็จ  
กลยุทธ์ที่ ๔๕ ผู้บริหารกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกระจายอำนาจ  
กลยุทธ์ที่ ๔๖ ผู้บริหารจัดทำการประเมินความพึงพอใจ  
กลยุทธ์ที่ ๔๗ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก๑๔. บันทึกหลังการสอนประจำห้องเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
วชก๑๕แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๔๘ คณะกรรมการสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๔๙ การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๕๐ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  
กลยุทธ์ที่ ๕๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ ๕๒ โรงเรียนส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ ๕๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  
กลยุทธ์ที่ ๕๔ โรงเรียนมีการสอนแบบChild Center  
กลยุทธ์ที่ ๕๕ โรงเรียนมีการนิเทศการสอนครู  
กลยุทธ์ที่ ๕๖ โรงเรียนมีการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๕๗ โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และความสะอาด  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๕๘ โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
กลยุทธ์ที่ ๕๙ โรงเรียนมีการพัฒนาห้องสมุดและการบริการ  
กลยุทธ์ที่ ๖๐ โรงเรียนมีกำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๖๑ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ ๖๒ โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม โครงการและกิจกรรม  
กลยุทธ์ที่ ๖๓ โรงเรียนการประเมินผลภายในสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๖๔ โรงเรียนมีการรายงานประเมินตนเอง