ประวัติโรงเรียน

วันที่ 22 ก.ย. 2562
         โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๐๒ โดยนายประสิทธิ์ เริงศาสตร์ เป็นเจ้าของในการจัดตั้งโรงเรียน(ตามใบอนุญาตเลขที่ ๖๐/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๐๒) โรงเรียนได้อาศัยพื้นที่ภายในบริเวณวัดคลองเตยนอกเป็นสถานที่โดยใช้ศาลาการเปรียญชั้นเดียว ๑ หลัง
         รายละเอียดการอนุญาต ประเภทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๔ รับนักเรียนชาย หญิงโดยกำหนดอายุอย่างต่ำ ๕ ปีอย่างสูง ๑๔ ปี ปีหนึ่งแบ่งเป็น ๓ ภาค วันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ และวันพระ
         ต่อมาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๔ นายประสิทธิ์  เริงศาสตร์ เจ้าของโรงเรียนได้เสียชีวิตและได้มีการมอบ
โอนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ให้แก่นางสมบุญ สมสนิท ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนต่อจากนายประสิทธิ์  เริงศาสตร์(ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๔/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๕) โดยมีรายละเอียดการอนุญาตการดำเนินกิจการเหมือนเดิมทุกประการ
                   ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนได้แก่ นายสำลี  งามสระคู ตามหนังสือขออนุญาตให้เป็นครูใหญ่(ของกองโรงเรียน
ราษฎร์ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๒)