ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพครู

วันที่ 23 ต.ค. 2562
กลยุทธ์ที่ ๓๑ ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๑ แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๒ แบบฟอร์มโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๓ แบบฟอร์มการออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๔ แบบฟอร์มการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓
กลยุทธ์ที่ ๓๒ ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๕ แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๖ แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนรายชั้น
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๗ แบบระเบียนสะสมผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๘ แบบฟอร์มการคัดกรองผู้เรียนสมาธิสั้น บกพร่องการเรียนรู้ และออทิสซึม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๐๙ แบบฟอร์มการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดระบบการช่วยเหลือ
 กลยุทธ์ที่ ๓๓ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๑๐ แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๑๑ แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายวิชา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๑๒ แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วชก.๑๓ แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๓๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน  
กลยุทธ์ที่ ๓๕ ครูนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มบันทึกการเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ์ที่ ๓๖ ครูวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรกำหนด  
กลยุทธ์ที่ ๓๗ ครูให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ ๓๘ ครูจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน  
กลยุทธ์ที่ ๓๙ ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๔๐ ครูมีผลงานการอ่านและการใช้เทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ ๔๑ ครูโอภาปราศรัย