ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 17 พ.ย. 2562
ชื่อกลยุทธ์ โครงการ/งาน
๑. การดูแลสุขภาพ โครงการ Check and Clean (ครูชลิตา)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ แนวทางการส่งเสริมการแต่งกายสะอาดผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่ง มอบหมายผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการแต่งกายผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > งบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบายโครงการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
การนำเสนอการรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติ10ประการ
 ๒. การออกกำลังกาย โครงการ Exercise for Health (ครูจักรพันธ์)
คลิ๊กเพื่อตรวจสอบคำนวณน้ำหนัก  http://calculator.teenee.com/bmi.html
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โปรแกรมควบคุมน้ำหนักสำหรับเด็กอ้วน

 
 ๓. การป้องกันสิ่งเสพติด โครงการลูกเสือ-เนตรนารีต่อต้านยาเสพติด (ครูดนัย)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการดำเนินงาน คู่มือ เอกสารต่างๆ
 ๔. การป้องกันปัญหาทางเพศ โครงการ First Aid (ครูนิภาพร)
โครงการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ (ครูศรรัตน์)
 ๕. ความกล้าแสดงออก โครงการส่งเสริมความกล้าแสดงอออก (ครูศรรัตน์)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เกมส่งเสริมความมั่นใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบทดสอบตนเองของนักเรียน
 
 ๖. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โครงการส่งเสริมการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (ผู้จัดการ)
 ๗. การส่งเสริมศิลปะ โครงการลงเส้นเล่นสีมีสุนทรียภาพ (ครูนิลยา)
 ๘. การส่งเสริมดนตรี/นาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมด้านดนตรี/นาฎศิลป์ (ครูสุพร)
 ๙. การส่งเสริมนันทนาการและกีฬา โครงการก้าวไกลไปซีเกมส์ (ครูดนัย)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการดำเนินงาน คู่มือต่างๆ
 ๑๐. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนพัฒนาผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง (ครูนิภาพร)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๑/๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๑/๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๔/๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๔/๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๕/๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๕/๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๖/๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินนักเรียนพอเพียงป.๖/๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแผนพัฒนาการปฏฺิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย (ครูดนัย)
แผนพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต (ครูวรพรรณ)
แผนพัฒนาการแสดงออกถึงความเป็นไทย (ครูณรงค์พร)
แผนพัฒนาการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (ครูภคนันท์)
แผนพัฒนาการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานจน (ครูจารุณี)
แผนพัฒนาจิตสาธารณะ (ครูสรวงสุดา)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการดำเนินงาน คู่มือต่างๆ
 ๑๑. การส่งเสริมความเอื้ออาทรและกตัญญู โครงการเด็กกตัญญู (ครูสุธัมมา)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินลูกที่ดี
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
บทความเรื่องความกตัญญู
 ๑๒. การยอมรับความแตกต่างวัฒนธรรม โครงการเพื่อนร่วมโลก (ครูสุธัมมา)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
 ๑๓. การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (ครูวราพรรณ)
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม(ปลูกป่าชายเลน ที่บางปู) โดยครูสรวงสุดา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการดำเนินงาน คู่มือต่างๆ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
งบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบสำรวจและประเมิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แผ่นพับปลูกป่าชายเลน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบประเมินการเข้าร่วมและความสนใจ
 ๑๔. การส่งเสริมอัตลักษณ์ แผนพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน (ผู้อำนวยการ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือมารยาทไทยและพิธีการต่างๆ
 ๑๕. การส่งเสริมการอ่านแสวงหาความรู้ด้วนตเอง โครงการอ่านหนังสือก่อนนอน (ครูภคนันท์)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบประเมินอ่านหนังสือนิทานก่อนนอน
โครงการเด็กใฝ่เรียน (ครูภคนันท์)
 ๑๖. การฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน โครงการ สุ จิ ปุ ริ (ครูจารุณี)
 ๑๗. การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ครูศรรัตน์)
 ๑๘. การใช้เทคโนโลยีและการนำเสนอผลงาน โครงการเด็กไทยฯก้าวไกลใช้เทคโนโลยี (ครูสรวงสุดา)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการดำเนินงาน คู่มือต่างๆ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบบันทึกการใช้อีเมล
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบบันทึกการใช้Googleในการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบบันทึกการใช้Webทางการศึกษา
 ๑๙. มีผลงานการอ่านและการใช้เทคโนโลยี โครงการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและการใช้เทคโนโลยี (ครูภคนันท์และครูสรวงสุดา)
http://www.sopon.ac.th/sopon/portfolio/portfolio.html เว็บไซต์ตัวอย่างในการทำแฟ้มสะสมงานนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
 ๒๐. การส่งเสริมความคิดจากเรื่องที่อ่าน โครงการส่งเสริมความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู (ครูศรรัตน์)
 ๒๑. การส่งเสริมการสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน โครงการส่งเสริมการสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน (ครูศรรัตน์)
 ๒๒. การส่งเสริมวิธีคิด แก้ปัญหา โครงการแข่งขันผลงานผู้เรียนวิธีคิดแก้ปัญหาโดยการใช้การพูด/การเขียน/สื่อ/เทคโนโลยี
(ครูศรรัตน์)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ความรู้ในการสอนการคิดแก้ปัญหา
 
 ๒๓. การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โครงการส่งเสริมการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ครูศรรัตน์)
 ๒๔. การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แผนส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ครูนิลยา)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการดำเนินงาน คู่มือต่างๆ
 ๒๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูศรรัตน์)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
คำสั่ง ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบบันทึกกิจกรรมอ่านในครอบครัว
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบสรุปผลโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฟอร์มสรุปผลแบบฝึกทักษะวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.๖
 ๒๖. การส่งเสริมสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด โครงการประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน (ผู้อำนวยการ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นป.๖ ไฟล์PDF
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร
 ๒๗. การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โครงการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  (ผู้อำนวยการ)
 ๒๘. การทดสอบระดับชาติ โครงการเรียนวันเสาร์ (ผู้อำนวยการ)
 ๒๙. การวางแผนในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข และทำงานเป็นทีม โครงการส่งเสริมการวางแผนการทำงานเป็นทีม (ครูณรงค์พร)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฟอร์มประเมินผลทักษะการทำงานเป็นทีมของผู้เรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบประเมินผลการทำงานจนสำเร็จ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบประเมินความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 ๓๐. อาชีพสุจริต โครงการอาชีพสุจริต (ครูสรวงสุดา)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการดำเนินงาน คู่มือต่างๆ