ครูพิเศษ

วันที่ 17 พ.ย. 2562
 
ครูพิเศษ
นางสาวนิลยา  มีศรี
สอนศิลปะ
   นางสาวสรวงสุดา  งามฤทธิ์
สอนคอมพิวเตอร์
   นางภคนันท์  วิวัฒนวงวนา
ห้องสมุด 

นางสาวเบญจวรรณ  เหลืองทอง

สอนเทควันโด้ (สายดำดั้ง 1)

นางปรเมศร์  อนันทสิงห์

สอนเทควันโด้ (สายดำดั้ง 2) 

นายณัฐวุธ  พิมพา

สอนคีย์บอร์ดและดุริยางค์
(เอกดนตรีสากล) 

นายมงคล  ไพรวรรณ

สอนภาษาจีน