การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 ธ.ค. 2561
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

เลือกไปปฏิทินhttp://www.schoolweb.in.th/thaiprasitsart/calendar.php

 

 การติดตามงานวิชาการ  
การติดตามงานกิจการนักเรียน  
การติดตามงานปกครอง  
การติดตามงานบริหารทั่วไป