แผนยุทธศาสตร์ประจำปี๒๕๕๖

วันที่ 18 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพครู ปี๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ปี๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนยุทธศาสตร์สังคมแห่งการเรียนรู้ ปี๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอัตลักษณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนยุทธ์ศาสตรมาตรการส่งเสริม ปี๒๕๕๖