ระบบบริหารและสารสนเทศโรงเรียน

วันที่ 17 พ.ย. 2562

สารสนเทศของโรงเรียน

 

๑. ด้านเอกสาร จัดเป็นแฟ้มหลักหมวดหมู่ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๑ การดูแลสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ การออกกำลังกาย
กลยุทธ์ที่ ๓ การป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษ ความรุนแรง และอุบัติเหตุ
กลยุทธ์ที่ ๔ การป้องกันปัญหาทางเพศ
กลยุทธ์ที่ ๕ ความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
กลยุทธ์ที่ ๖ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมด้านศิลปะ
กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมด้านดนตรี/นาฏศิลป์
กลยุทธ์ที่ ๙ การส่งเสริมด้านนันทนาการและกีฬา
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที ๑๑ การส่งเสริมความเอื้ออาทรและความกตัญญูกตเวที
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การยอมรับความคิดเห็นทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กลยุทธ์ที่ ๑๓ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๑๔ การส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๑๕ การส่งเสริมการอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ ๑๖ การฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียนและการตั้งคำถาม
กลยุทธ์ที่ ๑๗ การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ ๑๘ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนและการนำเสนอผลงาน
กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีผลงานการอ่านและการใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๒๐ การส่งเสริมความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
กลยุทธ์ที่ ๒๑ การส่งเสริมการสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียน
กลยุทธ์ที่ ๒๒ การส่งเสริมวิธีคิด แก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ ๒๓ การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
กลยุทธ์ที่ ๒๔ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๒๕ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒๖ การส่งเสริมสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด
กลยุทธ์ที่ ๒๗ การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
กลยุทธ์ที่ ๒๘ การทดสอบระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒๙ การวางแผนในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข และทำงานเป็นทีม
กลยุทธ์ที่ ๓๐ อาชีพสุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพครู
กลยุทธ์ที่ ๓๑ ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๓๒ ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    กลยุทธ์ที่ ๓๓ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน
กลยุทธ์ที่ ๓๕ ครูนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสอน
กลยุทธ์ที่ ๓๖ ครูวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรกำหนด
กลยุทธ์ที่ ๓๗ ครูให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๓๘ ครูจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
กลยุทธ์ที่ ๓๙ ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ ๔๐ ครูมีผลงานการอ่านและการใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๔๑ ครูโอภาปราศรัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารและการจัดการตามหลักการประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔๒ ผู้นำซีอีโอ
กลยุทธ์ที่ ๔๓ ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ ๔๔ ผู้บริหารและความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๔๕ ผู้บริหารกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกระจายอำนาจ
กลยุทธ์ที่ ๔๖ ผู้บริหารจัดทำการประเมินความพึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ ๔๗ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๔๘ คณะกรรมการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔๙ การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๕๐ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๕๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๔๒ โรงเรียนส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๔๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๕๔ โรงเรียนมีการสอนแบบChild Center
กลยุทธ์ที่ ๕๕ โรงเรียนมีการนิเทศการสอนครู
กลยุทธ์ที่ ๕๖ โรงเรียนมีการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๕๗ โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และความสะอาด
กลยุทธ์ที่ ๕๘ โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๕๙ โรงเรียนมีการพัฒนาห้องสมุดและการบริการ
กลยุทธ์ที่ ๖๐ โรงเรียนมีกำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖๑ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖๒ โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม โครงการและกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๖๓ โรงเรียนการประเมินผลภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖๔ โรงเรียนมีการรายงานประเมินตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๖๕ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๖๖ โรงเรียนมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ ๖๗ การจัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖๘ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการ/กิจรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างมาตรการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖๙ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนนอกระบบ 

๒. ด้านเอกสาร แฟ้มรองจัดหมวดหมู่ดังนี้ 
๑.๑ แฟ้มรองสารบัญ
๑.๒ แฟ้มรองความสำเร็จ
๑.๓ แฟ้มรองอ้างอิง
๑.๔ แฟ้มรองสรุปผลโครงการ
๑.๕ แฟ้มรองข้อมูลการดำเนินงาน

๓. ด้านเทคโนโลยี จัดเก็บในรูปแบบซีวีดีและดีวีดี

๔. ด้านเทคโนโลยีการจัดทำเว็ปไซต์ของโรงเรียน