มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

วันที่ 04 ส.ค. 2563

 ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

เรื่อง  กำหนดและการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2553 เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป
         โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์  จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อ 14 (1) และข้อ 15 ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาประกันการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559   จำนวน 4  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
            แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                  1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
                  2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
                  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
                 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
                 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม                 
                2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
                3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
                4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
            2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
               1) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “มารยาทดี  วิถีพอเพียง”
                2) โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                    สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน      
            2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
               1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
                   และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
               2)การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
               3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
               4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
                 มีคุณภาพ
           2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา
                ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
          2.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
          3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
          3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
          3.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
          4.1 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
                        
                          ทั้งนี้ให้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา  2560
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
 
 

  (นายธวัชชัย  เริงศาสตร์)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
  ประธานคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียน เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา